Sepon kuha Sepon kuha 3,9 kg

Sakarin ahven Sakarin ahven 528gArin ahven Arin ahven 760g

Lohi 10,7 kg Jouko ja Ari                                                                                                                        Jarno ja Sami, lohi 9,7 kg   -   Jouko ja Ari, lohi 7,5 kg

Sakarin lohi 10,6 kg

 

Jarnon lohi 9720g                                                                                                                    Sakari ja lohi 10.090g

   Arin ahven 554g Viljamin siika 640g